Lidt fra Remmerstrandlejrens hidtidige historie

Omkring 1957 begyndte  KFUM og K i 24. kreds  at sætte penge hen til en lejrfond. Senere etableredes samarbejde med Indre Missions Samfund på Lemvigegnen om løsning af opgaven i fællesskab. I januar 1964 erhvervedes for 32.000 kr. et areal på 7 tdr. land ved Remmerstrand.
Den 31. juli 1965 begyndte byggeriet, og den 28. maj 1967 blev Remmerstrandlejren indviet.

Fra protokollen kan bl.a. læses:

Ved betinget skøde af 25. marts 1965 og endeligt skøde af 10. januar 1966 har KFUM og KFUK i 24. kreds og Indre Missions samfund for Lemvigegnen erhvervet en grund:
Matr. nr. 9 l, Remmer og Trabjerg i Gudum sogn af areal 4 ha. 1170 kvm, beliggende ved Remmerstrand, imellem Lemvig-Humlumvejen og Limfjorden.

Arkitekt J. Trillingsgård har udarbejdet tegninger og overslag.
Byggearbejdet påbegyndt d. 31. juli 1965.

Byggeudvalget er følgende:
Gårdejer L. Højbjerg, Gudum, gårdejer Otto Pedersen, Gudum, gårdejer Hans Roesdahl, Engbjerg, pastor Elias Sørensen, Harboøre, provst Edvard Madsen, Gudum, Overlærer J.M.Christensen, Gudum, mejeribestyrer Axel Larsen, Bækmarksbro, Overlærer Kristiane Frandsen, Lemvig, konsulent B.M.West, Lemvig.

 

Byggeudvalget udsendte skema, således at alle havde mulighed for frivilligt at bruge arbejdstimer ved opførelsen af Remmerstrandlejren.

Følgende arbejdsopgaver kunne man deltage i: Jord- og støbearbejde, opstilling af vægge, opbinding af spær, opmuring af ydermure, rejsning af lægter og tag, arbejde med vægge, lofte, installation, malerarbejde, gulve, diverse arbejde, kørsel med materialer, forefaldende arbejde, oppasning, vinduer og døre.
Tiden man kunne melde sig til:    ?? dage i min ferie, aftenarbejde, lørdagsarbejde, øvrige dage
En række byggemøder blev holdt i 1966-1967.
Rejsegilde på 1. etape af Remmerstrandlejren blev holdt torsdag den 30. juni 1966. Det var sovesalsbygningen der blev rejst. Hele byggeriet vil være under tag til efteråret, bl.a. ved stor indsats af frivillig arbejdskraft.
Denne frivillige arbejdsindsats vurderes til en besparelse på ca. kr. 130.000
I september 1966 er der ved hjælp af indsamlinger nu et rådighedsbeløb på kr. 154.000.
Den samlede byggepris anslåes til ca. kr. 500.00.
De første regler og udlejningspriser for Remmerstrandlejren blev vedtaget på et møde 24. november 1966.
I januar 1967 blev udsendt til Lemvigegnens
         Søndagsskoler, FDF, KFUM og KFUK-spejderne, KFUM og KFUK`s Idræt,
         KFUM og KFUK samt Indre Mission
indbydelse til at være med til et orienterende møde vedrørende Remmerstrandlejren fredag den 27. januar kl. 20.00 på Nr.Nissum Højskole.

På udvalgets vegne: Laurids Højbjerg, Edvard Madsen, Otto Pedersen, Elias Sørensen
Omtale i Lemvig Folkeblad 29.04.1967:
Der er indkommet store beløb til indsamling  -  ca.kr. 162.000 ialt.
Der er optaget et Kreditforeningslån på kr. 145.000.
Der mangler ca. kr.125.000 til færdiggørelsen af selve lejren, anskaffelse af senge,møbler, husholdningsinventar. For at skaffe disse penge arrangeres i maj måned en husstandsindsamling rundt i sognene.
Indvielsen vil foregå 28. maj 1967.
Lejren er allerede udlejet for hele sommerperioden
Omtale i Lemvig Folkeblad 26. maj 1967:
Det er en halv snes år siden, KFUM og K i 24. kreds begyndte at sætte penge hen til en lejrfond. Senere etableredes samarbejde med Indre Missions Samfund på Lemvigegnen om løsning af opgaven i fællesskab. I januar 1964 erhvervedes for 32.000 kr. et areal på 7 tdr. land ved Remmerstrand, som man fik endelig skøde på den 5. januar 1965. Den 31. juli 1965 begyndte byggeriet, og nu står den store lejrbygning færdig - parat til indvielse på søndag.
Byggeprisen blev netto ca. 400.000 kr. + kurstab
I det smukke vejr  og med mange glade gæster blev indvielsen af Lemvigkredsens KFUM og K og Indre Missions  lejrbygning på Remmerstrand en stor festdag.
Der indledtes om eftermiddagen med festgudstjeneste i Lemvig Kirke ved Biskop Baun, Viborg. Derefter samledes man til indvielse af lejren, som blev foretaget af provst Edv. Madsen, Gudum, og om aftenen festede man på ny i lejrens store smukke sal med formanden for Indre Mission, pastor Kr. Friis, Farsø, og KFUM og K`s generalsekretær Aksel Nielsen som festtalere.
Remmerstrandsangen blev sunget

 

Den første udlejning var til Centerskolen, Sølund, Skanderborg der i perioden 1.6 til 10.6 havde lejren med 51 deltagere. Den samlede regning lød på kr. 2047,33
Bestyrelsen så således ud ved indvielsen:
Otto Pedersen, Kristiane Frandsen, Hanne Larsen, Elias Sørensen, Erling Nielsen, Hans Roesdahl, Laurids Højbjerg(formand), Axel Larsen.
Henvendelse vedr. lejren til Høgsgård, Ø.Trabjerg, Telf. Gudum 13 x.
Af regnskabet for 1967 kan læses:
De samlede udgifter ved opførelsen har været 472.015,27 kr.
Lejeindtægterne har i 1967 været 15.775,06 kr.
Udgifterne har været 22.504,43 kr.
22. maj 1970 blev det vedtaget at udleje Remmerstrandlejren  til FDF-samvirket til brug for opstart af Hardsyssel Ungdomsskole.
Udlejningen skyldes en henvendelse fra FDF-samvirket, samt en lidt dårlig økonomi for lejren.
Lejemålet startede 1. september 1970 og varede til 1. juni 1972
I 1972 blev vedtaget en udvidelse af lejren med en pejsestue på ca. 58 kvm
8. september 1975: Laurids Højbjerg stopper som formand.
I stedet vælges Børge Nielsen, Gudum.
1. juni 1981 bliver Otto Pedersen, Gudum valgt til formand.
8. september 1992 bliver Kristen Sørensen, Gudum valgt til formand

Siden 1968 har distriktssekretær Bering Petersen stået for udlejningen af lejren.
Fra 1.1. 1974 afløstes han af Tove Thygesen, Fabjerg.
Fra foråret 1992 overtog Ellen Wang udlejningen.
Fra og med udlejningsåret 2009 har Eivind D.Nielsen overtaget udlejningen. 
Fra 1. november 2013 har Karin og Kristensen Sørensen, Lemvig overtaget udlejning.    -  TAK til Ejvind for en stor og flot indsats.

Siden slutningen af tresserne har Axel Larsen været kasserer.
Hans Jørgen Grysbæk overtager kassererjobbet fra januar 1998

28. maj 2014 bliver Niels Peder Kræmmergaard, Møborg valgt til formand

9. maj 2016 overtager Kaj Gøtzsche kassererjobbet.

I 1977 bliver redskabsrum bygget.

Derefter er etableret følgende:

Udendørs pejs.
      Indhegning af fodboldbane.
Parkeringsplads
      Handicaptoilet.
Ny foldedør.
Siden 1. januar 1997 har Remmerstrandlejren været en fond
I 2004 og 2006 er toiletrum og vaskerum i værelsesfløjene blevet ombygget til i alt 11 enkelttoiletter med toilet, håndvask og brusekabine. -  endnu en forbedring.

I maj 2007 blev 40-års jubilæet markeret med et åbent hus arrangement 2. pinsedag.

I foråret 2010 er toiletter ved hovedindgangen blevet renoveret, så de fremstår som helt nye.

I foråret 2015 er loftet i salen blevet udskiftet og salen er blevet malet

I foråret 2016 har vi fået fastinstalleret projektor - højtalere - lærred m.v..
Vi har ligeledes fået nyt gulvtæppe i pejsestuen.

I vinteren 2018-2019 har vi fået renoveret bagindgangen og de 3 værelser i området.

I vinteren 2019-2020 har vi fået lavet en stor renovering i køkkenområdet.
Vi har fået nyt gulv, ny indretning, nye rustfri borde og nye redskaber, - ligesom køkkenet er blevet nymalet.

 

 

 

Remmerstrandlejrsangen
 
Sangen er brugt ved indvielsen i 1967 og igen ved jubilæum i 1977 og 1992
Mel: Blæsten går frisk......
Nede ved Limfjordens saltfriske vande,
højre skrænter og fladen strand,
her os naturen med skønhed omrande,
giver beskueren rigdom sand,
når vi fra Danmarks natur får bud,
og sindet bli`r stemt til en tak til Gud.
Selv om naturen vel ikke vi ranker
ved her at bygge den smukke lejr,
den er produkt dog af herlige tanker,
viser en ungdom vej til sejr
igennem et vildnis af fristelser,
for ej at forlise på livets skær.
At nu det svære er realiseret,
det kan vi alle forvisses om,
tvivlerens dødsdom blev ej eksekveret,
det står nu huset som vidne om.
Troen bestandig sin prøve står -
også i morgen som i går.
Men dersom Herren ej bygger på huset
bygmestres møje forgæves er,
menneskeværket det synker i gruset,
dyrtkøbt erfaring derom vi ser.
Visdommen lytter til livets Gud
og følger guddomsrøstens bud.
Her skal vi hjælpes fra starten i livet
til i den skønne ungdomsvår,
søge hos Herren at finde motivet
til det livsmønster, Hans billed får
til klart at ses i de døbte små
og siden sin prøve i livet stå.
Hvorfra får blomsten sin duft og sin farve ?
Ej blot fra jorden, den plantes i,
men den udfolder sig ret at arve
alt, hvad Skaberens kraft kan gi.
skal vi hjælpes med åbent sind
at modta fra Gud - lukke Jesus ind.
                                          L.H.

 

Uddrag af gaveskøde:

Undertegnede
Indre Missions Kreds for Lemvigegnen, Kreds 41, 7620 Lemvig

og

KFUM og KFUK i 24. kreds, Lemvig, 7620 Lemvig

overdrager og endeligt skøder herved til

Remmerstrandlejren, Reg. Fond
Remmerstrandvej 75, Gudum
7620 Lemvig

den faste ejendom

matr.nr. 9 1, Trabjerggårdes jorder, af areal ifølge tingbogen 41.170 kvm, heraf vej 1.345 kvm.

Overtagelsesdagen er aftalt til den 01.01.1997

Fondens hjemsted er Lemvig Kommune.

Fondens formål er på almennyttig vis som ejer  at eje, drive og bevare ejendommen matr.nr. 9 1, Trabjerggårdes forder, Gudum, og andre ejendomme med lejraktiviteter og tilhørende faciliteter på basis af en i sig selv hvilende økonomi, der, bortset fra henlæggelser til fornyelser, udvidelser og andre erhvervelser, ikke tilsigter noget overskud.

I bestræbelserne på at sikre, at bestyrelsesmedlemmerne er tilknyttet lokalområdet, skal bestyrelsesmedlemmer stedse have bopæl i de sogne, der nu er omfattet af de nuværende stifterkredse.